Sztuka nauczania

Sztuka nauczania

Pedagogika czyli w szerokim znaczeniu nauka i sztuka nauczania. Pedagogika jest nauką o wychowaniu, jego celach, metodach, środkach i formach organizacji. Wyróżnia się pięć źródeł celów wychowania: natura człowieka, wartości ponadczasowe, wartości społeczne, wizja przyszłego świata zawarta w ideologii, wartości religijne. Celem wychowania jest przygotowanie młodego człowieka do uczestnictwa w życiu społecznym, które wyrażałoby się w zaangażowanym działaniu, w tym również przygotowanie młodego człowieka do pracy zawodowej w tym rozwój indywidualnych uzdolnień i osobistych zamiłować.Kształtowanie określonych postaw oraz stworzenie…

Kształtowanie określonych postaw oraz stworzenie postaw zawiązywania konfliktów miedzy jednostkami a grupami zorganizowanymi w państwie. Jednak podstawowym celem wychowania jest osiągnięcie wizji pożądanych właściwości fizycznych, umysłowych, społecznych, kulturowych i duchowych jednostki ludzkiej, które chce się uzyskać poprzez tworzenie odpowiednich warunków indywidualnego rozwoju i jego stymulowanie, zwłaszcza w systemie oświatowo- wychowawczym.

pedagogika

Foto: www.poczytaj.pl

pedagogika

Foto: www.mamazone.pl

Wyróżniamy wychowanie naturalne oraz instytucjonalne: naturalne…

Wyróżniamy wychowanie naturalne oraz instytucjonalne: naturalne pod wpływem środowiska w którym jednostka funkcjonuje: rodzina, kontakty społeczne, obyczaje, religia oraz instytucjonalne, celowe, planowe oddziaływanie instytucji wychowujących takich jak: przedszkola, szkoły, internaty, domy dziecka. Istnieje również wychowanie przez samowychowanie.

Demotywatory

Rówieśnicy... – najlepsza szkoła do nauczania słowa "Nie"

Mistrzowie:

Sztuka –

line
footer
Działa na WordPress | Zaprojektował Elegant Themes